اعضای هیات علمی

سیدمحمدباقر نجفی

سیدمحمدباقر نجفی

سیدمحمدباقر نجفی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سمت:معاونت پژوهشی دانشگاه

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصاد توسعه 1612065 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
توسعه اقتصادی2 1612224 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
سمینارتوسعه اقتصادی 1612222 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 02 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 8 نتیجه
از 1