اعضای هیات علمی

سیدمحمدباقر نجفی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
توسعه اقتصادی2 1612224 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (15:30 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظام اقتصادی صدر اسلام 1612027 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های توسعه اقتصادی 1612254 3 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های توسعه اقتصادی 1612254 3 02 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
توسعه اقتصادی1 1612223 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی فقهی اقتصاد اسلام 1612019 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی فقهی اقتصاد اسلام 1612019 3 02 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد توسعه 1612065 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
توسعه اقتصادی2 1612224 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
سمینارتوسعه اقتصادی 1612222 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1395 طرح درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
موضوعات انتخابی در اقتصاداسلام 1612066 3 02 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 17 نتیجه
از 1