اعضای هیات علمی

محمدتقی سبزه ای

محمدتقی سبزه ای

محمدتقی سبزه ای    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622038 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
جامعه شناسی انقلاب 1622035 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
جامعه شناسی توسعه 1622024 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
جامعه‌شناسی سیاسی 1622103 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
جامعه شناسی صنعتی 1622020 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مسائل فرهنگی 1 1622091 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1