اعضای هیات علمی

سامان محمدی

سامان محمدی

سامان محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بها یابی(1) 1620076 3 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری پیشرفته (1) 1620024 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
بها یابی(1) 1620076 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری موارد خاص 1620084 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری پیشرفته (2) 1620025 3 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالی 2 1620073 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1