اعضای هیات علمی

سعید عسگری

سعید عسگری

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون روانشناسی2 1624104 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 05 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی2 1624116 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی2 1624116 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون روانشناسی1 1624103 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون روانشناسی1 1624103 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی اجتماعی 1624004 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون روانشناسی2 1624104 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون روانشناسی2 1624104 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 05 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
پژوهشهای عملی ( انفرادی )-روانشناسی عمومی 1624041 4 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روانشناسی عمومی پیشرفته 1624056 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث اساسی در روانشناسی1 1624115 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2