اعضای هیات علمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی

سمیه اعظمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 
  • سوابق تحصیلی:

دکتری تخصصی اقتصاد(صنعتی)، دانشگاه تربیت مدرس(1388-1384)

کارشناسی ارشد اقتصاد(انرژی)، دانشگاه تهران(1384-1382)

کارشناسی اقتصاد(پول و بانکداری)، دانشگاه شهید بهشتی(1382-1378)          

 

  • زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی:

اقتصاد خرد پیشرفته، اقتصاد صنعتی، اقتصاد محیط زیست  و اقتصاد انرژی

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصادخرد 1612061 4 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد خردپیشرفته (1) 1612024 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
برنامه ریزی اقتصادی 1612084 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد انرژی 1612167 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خردپیشرفته (2) 1612046 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1612263 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1612263 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(1) 1612236 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد خردپیشرفته (1) 1612024 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612232 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادسنجی - 4 واحدی - کارشناسی 1612041 4 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد ریاضی 1612052 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612166 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی 1612232 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2