اعضای هیات علمی

شهرام فتاحی

شهرام فتاحی

شهرام فتاحی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

افتخارات:

قبولی در آزمون دکتری اعزام به خارج سال 1380(جزء 5 نفر اول) و اخذ بورس تحصیلی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

استاد نمونه آموزشی گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1390

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1390

پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1391

پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1392

پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1393

پژوهشگر برتر دانشگاه رازی 1394

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1395

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1396

پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1397

پژوهشگر برتر گروه اقتصاد دانشگاه رازی 1398

پژوهشگر برتر دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی 1399

 

تخصص و زمینه های مطالعاتی:

اقتصاد سنجی - اقتصاد سنجی مالی

عضو هیات علمی دانشگاه رازی از سال 1376 تا کنون

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد سنجی کاربردی 1612083 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تئوری اقتصاد سنجی(1) 1612109 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد سنجی کاربردی 1612083 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری اقتصاد سنجی(2) 1612214 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سمیناراقتصادسنجی 1612215 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد سنجی کاربردی 1612083 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تئوری اقتصاد سنجی(1) 1612109 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
موضوعات انتخابی دراقتصاد 2 1612107 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادسنجی - 3 واحدی- کارشناسی ارشد 1612063 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2