اعضای هیات علمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سابقه تحصیلی:

مدرک تحصیلی و رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

دکتری اقتصاد

University Putra Malaysia(UPM)

1389

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

علامه طباطبایی تهران

1378

کارشناسی اقتصاد نظری

دانشگاه مازندران

1375

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه

محمد شریف کریمی

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

کلاس

مشاوره

مشاوره

کلاس

 

 

 

 

یکشنبه

 

کلاس

مشاوره

کلاس

کلاس

 

 

 

 

دوشنبه

مشاوره

مشاوره

مشاوره

مشاوره

حضور

کلاس

کلاس

کلاس

کلاس

سه شنبه

مشاوره

مشاوره

 

 

 

 

کلاس

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد خرد 2 1612013 4 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 02 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد خرد(1) 1612236 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(1) 1612236 3 02 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد 2 1612013 4 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 02 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/26 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2