اعضای هیات علمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سابقه تحصیلی:

مدرک تحصیلی و رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

دکتری اقتصاد

University Putra Malaysia(UPM)

1389

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

علامه طباطبایی تهران

1378

کارشناسی اقتصاد نظری

دانشگاه مازندران

1375

 

دروس:

اقتصاد خرد 1سه جلسه      جلسه سوم      فایل

روش تحقیق جلسه 1    جلسه دو    جلسه 3   جلسه 4

خرد 3 سه جلسه       جلسه سوم   فایل

اقتصاد خرد 2 سه جلسه     فایل

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد خرد(1) 1612236 3 02 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(1) 1612236 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد 2 1612013 4 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 02 هفته های زوج شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد (3) 1612240 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/26 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 03 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد خرد 2 1612013 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2