اعضای هیات علمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

سابقه تحصیلی:

مدرک تحصیلی و رشته

دانشگاه

سال اخذ مدرک

دکتری اقتصاد

University Putra Malaysia(UPM)

1389

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

علامه طباطبایی تهران

1378

کارشناسی اقتصاد نظری

دانشگاه مازندران

1375

 

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
اقتصادخرد 1612061 4 01 | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
تجارت بین الملل 1612037 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397
اقتصادخرد 1612061 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصاد مدیریت 1612018 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 03 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اقتصاد خرد 2 1612013 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصادخرد 1612061 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد مدیریت 1612018 3 02 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396
اقتصاد خرد1 1612012 4 03 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 17 نتیجه
از 1