اعضای هیات علمی

طهماسب علی پوریانی

طهماسب علی پوریانی

طهماسب علی پوریانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

____________________

 

«جلسات کلاس مجازی»:

- اندیشه سیاسی غرب 3: جلسه اول | جلسه دوم | جلسه سوم

منبع: اندیشه سیاسی در قرت بییستم؛ دکتر حاتم قادری
 

- نظریه‌های جدید در علم سیاست: جلسه اول: فایل 1 - فایل 2 |

 


 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش شناسی در علم سیاست 1614155 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برانها 1614086 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/21 (16:00 - 18:00) ترم اول 1399 طرح درس
فلسفه سیاسی 1614331 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کاربردنظریات سیاسی درقرن بیستم 1614092 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون کلاسیک جامعه شناسی سیاسی 1614164 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اندیشه سیاسی اسلام در دوره معاصر 1614332 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) 1614180 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در غرب(3) 1614184 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در غرب(3) 1614184 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های جدید درعلم سیاست 1614087 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1614204 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در ایران باستان 1614204 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) 1614180 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) 1614180 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
جنبش های اسلامی معاصر 1614263 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جنبش های اسلامی معاصر 1614263 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش شناسی در علم سیاست 1614155 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه سیاسی 1614331 2 01 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربردنظریات سیاسی درقرن بیستم 1614092 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اندیشه اجتماعی متفکران اسلامی 1622083 2 01 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3