اعضای هیات علمی

وکیل احمدی

وکیل احمدی

وکیل احمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
درس فایل فایل های صوتی و تصویری
کاربرد جمعیت شناسی

طرح درس

حجم جمعیت و رشد جمعیت

توزیع جغرافیایی جمعیت

 ترکیب جنسی جمعیت

 ترکیب سنی جمعیت

فایل 1

فایل 2

فایل 3

جامعه شناسی توسعه

طرح درس

مفهوم توسعه

مفاهیم توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی

مفاهیم توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی

فایل 1 

فایل 2

فایل 3

جامعه شناسی صنعتی

طرح درس

اشکال قدیمی صنعت

نوآوری های فنی

 مارکس: ماشین آلات و صنعت بزرگ1

مارکس: ماشین آلات و صنعت بزرگ 2

مارکس: ماشین آلات و صنعت بزرگ 3

 
نابرابری اجتماعی

طرح درس

منشاء نابرابری 

از طبقه تا سبک زندگی

بوردیو: طبقه فرادست 1

بوردیو: طبقه فرادست 2

فایل 1

فایل 2

فایل 3

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جامعه شناسی صنعتی 1622020 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق (روش های کمی) 1622087 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 05 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق کمی پیشرفته 1622073 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1622015 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 04 نامشخص نامشخص ترم اول 1399 طرح درس
مبانی جمعیت شناسی 1622004 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی توسعه 1622024 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی صنعتی 1622020 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی نابرابری اجتماعی 1622079 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کاربرد جمعیت شناسی 1622027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق (روش های کمی) 1622087 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 04 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق کمی پیشرفته 1622073 2 01 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت 1622015 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی 1622029 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جمعیت شناسی 1622004 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622104 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بررسی مسائل اجتماعی ایران 1622038 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2