اعضای هیات علمی

یوسف محمدی فر

یوسف محمدی فر

یوسف محمدی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 16
پست الکترونیکی: 

 

به نام خدا

 

برنامه کلاس ها در فضای مجازی - ترم 2 سال تحصیلی 98-99

عنوان درس  روز و ساعت تشکیل درس  سامانه 
پیش بینی بازار و بازاریابی  سه شنبه 15:30 تا 16:30  lms.razi.ac.ir
بازاریابی در گردشگری  یکشنبه 18:45 تا 19:45  lms.razi.ac.ir
مدیریت فروش   سه شنبه از ساعت 19:45 تا 20:45  lms.razi.ac.ir
طرح ریزی کسب و کار  چهارشنبه ساعت 9 تا 10  lms.razi.ac.ir

 

 

کلاس های مجازی  ترم 2 سال تحصیلی 98-99

نام کلاس ترم عنوان بحث / جلسه دانلود فایل
پیش بینی بازار و بازاریابی فایل ورد طرح درس دانلود کنید
پیش بینی بازار و بازاریابی بازاریابی مفاهیم پایه ای بخش اول دانلود کنید 
پیش بینی بازار و بازاریابی بازاربابی مفاهم پابه ای بخش دوم دانلود کنید
پیش بینی بازار و بازاریابی رضایت مشتری مفاهیم پایه ای دانلود کنید
پیش بینی بازار و بازاریابی جلسه چهارم بازارشناسی دانلود کنید 
پیش بینی بازار و بازاریابی جلسه پنجم مجازی  دانلود کنید
     
     
طرح ریزی کسب و کار طرح درس دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار بوم مدل کسب و کار بخش اول دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار بوم مدل کسب و کار بخش دوم دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار چگونگی تنظیم طرح کسب و کار - کلی دانلود کنید  
طرح ریزی کسب و کار فایل  ورد راهنمای طرح کسب و کار دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار بخش سوم بوم مدل کسب و کار  دانلود کنید 
طرح ریزی کسب و کار کلاس محازی5 دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار کلاس مجازی 6 دانلود کنید 
     
     
بازاریابی گردشگری فایل طرح درس دانلود گنید
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازریابی 1 دانلود کنید 
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازرایابی 2 دانلود کنید 
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازرایابی 3 دانلود کنید 
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازرایابی 4 دانلود کنید 
     
     
مدیریت فروش فایل طرح درس دانلود کنید
مدیریت فروش جلسه اول مجازی  دانلود کنید
مدیریت فروش جلسه دوم مجازی  دانلود کنید
مدیریت فروش جلسه سوم مجازی  دانلود کنید
     

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بازاریابی در گردشگری 1613076 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
پیش بینی بازار و بازار یابی 1613063 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طرح ریزی کسب و کار 1613132 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت فروش 1613124 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی محصول 1613141 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
بازاریابی الکترونیکی 1613091 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 1613118 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
توسعه محصول جدید 1613011 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی وتدوین طرح کسب وکار 1613005 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکار 1613065 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت تبلیغات و برند 1613125 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 02 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ایجاد کسب وکار در کردشگری 1613080 2 01 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ایجاد و رشد کسب وکار 1613056 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 1613118 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
توسعه محصول جدید 1613011 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بودجه بندی و مدیریت مالی 1613071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
توسعه محصول جدید 1613011 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1