اعضای هیات علمی

یوسف محمدی فر

یوسف محمدی فر

یوسف محمدی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 16
پست الکترونیکی: 

 

به نام خدا

 

برنامه کلاس ها در فضای مجازی - ترم 2 سال تحصیلی 98-99

عنوان درس  روز و ساعت تشکیل درس  سامانه 
پیش بینی بازار و بازاریابی  سه شنبه 15:30 تا 16:30  lms.razi.ac.ir
بازاریابی در گردشگری  یکشنبه 18:45 تا 19:45  lms.razi.ac.ir
مدیریت فروش   سه شنبه از ساعت 19:45 تا 20:45  lms.razi.ac.ir
طرح ریزی کسب و کار  چهارشنبه ساعت 9 تا 10  lms.razi.ac.ir

 

 

کلاس های مجازی  ترم 2 سال تحصیلی 98-99

نام کلاس ترم عنوان بحث / جلسه دانلود فایل
پیش بینی بازار و بازاریابی فایل ورد طرح درس دانلود کنید
پیش بینی بازار و بازاریابی بازاریابی مفاهیم پایه ای بخش اول دانلود کنید 
پیش بینی بازار و بازاریابی بازاربابی مفاهم پابه ای بخش دوم دانلود کنید
پیش بینی بازار و بازاریابی رضایت مشتری مفاهیم پایه ای دانلود کنید
پیش بینی بازار و بازاریابی جلسه چهارم بازارشناسی دانلود کنید 
پیش بینی بازار و بازاریابی جلسه پنجم مجازی  دانلود کنید
     
     
طرح ریزی کسب و کار طرح درس دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار بوم مدل کسب و کار بخش اول دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار بوم مدل کسب و کار بخش دوم دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار چگونگی تنظیم طرح کسب و کار - کلی دانلود کنید  
طرح ریزی کسب و کار فایل  ورد راهنمای طرح کسب و کار دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار بخش سوم بوم مدل کسب و کار  دانلود کنید 
طرح ریزی کسب و کار کلاس محازی5 دانلود کنید
طرح ریزی کسب و کار کلاس مجازی 6 دانلود کنید 
     
     
بازاریابی گردشگری فایل طرح درس دانلود گنید
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازریابی 1 دانلود کنید 
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازرایابی 2 دانلود کنید 
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازرایابی 3 دانلود کنید 
بازاریابی گردشگری کلاس مجازی بازرایابی 4 دانلود کنید 
     
     
مدیریت فروش فایل طرح درس دانلود کنید
مدیریت فروش جلسه اول مجازی  دانلود کنید
مدیریت فروش جلسه دوم مجازی  دانلود کنید
مدیریت فروش جلسه سوم مجازی  دانلود کنید
     

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بازاریابی و تجاری سازی دانش و فناوری 1613140 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/18 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 1613118 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/10/27 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار در کارآفرینی 1613001 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/11/02 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
طراحی وتدوین طرح کسب وکار 1613005 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/22 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399 طرح درس
طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکار 1613065 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/18 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
بازاریابی در گردشگری 1613076 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
پیش بینی بازار و بازار یابی 1613063 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/03 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طرح ریزی کسب و کار 1613132 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/02 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت فروش 1613124 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
طراحی محصول 1613141 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
بازاریابی الکترونیکی 1613091 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 1613118 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
توسعه محصول جدید 1613011 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی وتدوین طرح کسب وکار 1613005 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکار 1613065 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت تبلیغات و برند 1613125 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 02 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ایجاد کسب وکار در کردشگری 1613080 2 01 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ایجاد و رشد کسب وکار 1613056 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2