اعضای هیات علمی

آزاد خانزادی

آزاد خانزادی

آزاد خانزادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 •  دکترای اقتصاد گرایش اقتصاد سنجی و اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه اصفهان، تیرماه 1392.
 •  کارشناس ارشد  علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان ، شهریور ماه 1387.
 • کارشناسی آمار، دانشگاه اصفهان ، اردیبهشت ماه 1385.
 •  
 • برنامه کلاس های نیمسال اول 1400-1399

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

17:18

 

18:19

شنبه

کلاس

 

راهنمایی

راهنمایی

کلاس

 

 

 

کلاس

 

کلاس

یکشنبه

 

 

کلاس

راهنمایی

راهنمایی

کلاس

 

 

کلاس

کلاس

 

دوشنبه

 

راهنمایی

راهنمایی

راهنمایی

 

 

کلاس

کلاس

کلاس

 

کلاس

سه شنبه

 

راهنمایی

کلاس

راهنمایی

راهنمایی

کلاس

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

الف- فعالیت‌های پژوهشی

1- طرح‌ و پروژه‌:

 • "عاملیت فن­ بازار منطقه­ ای استان اصفهان"، شرکت شهرک­ های صنعتی استان اصفهان،  1395، (مجری طرح)
 • " مطالعات برنامه آمایش استان کرمانشاه"، استانداری کرمانشاه، 1394، (همکار طرح)
 • تهیه گزارشات تدوین پروژه­ های سرمایه ­گذاری استان کرمانشاه، تدوین مشوق­ های سرمایه­ گذاری استان کرمانشاه،  تدوین و احصاء قابلیت­ها و پتانسیل­ های سرمایه­ گذاری استان کرمانشاه،  تدوین و احصاء شاخص­ های ارزیابی عملکرد و پایش فضای کسب و کار  و سرمایه­ گذاری بین دستگاه­ های اجرایی استان کرمانشاه، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه، 1393، (مجری طرح).
 • "عاملیت فن­ بازار منطقه ­ای استان اصفهان"، شرکت شهرک­ های صنعتی استان اصفهان، 1393، (مجری طرح)
 • "شناخت بازار پولی کشور و نقش بانک ملی در این بازار"، بانک ملی ایران، تابستان 1392، (همکار طرح).
 • " طرح آمارگیری از واحدهای صنعتی واقع در شهرک‌های صنعتی استان اصفهان"، شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، بهار 1391. (مجری طرح)
 • " تحلیل رشد اقتصادی و تحولات ساختاری اقتصاد استان اصفهان"، معاونت برنامه ­ریزی استانداری استان اصفهان، بهار 1390، (همکار طرح).
 • "امکان سنجی، تعیین ساختار و برنامه‌ریزی جهت به جریان انداختن ذخیره طلای بانک‌ها و بررسی نحوه جذب و به جریان انداختن طلای مردم در سیستم تولید طلای کشور"، شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان، پاییز 1388، (همکار طرح).


 

2- مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و خارجی

2-1- مجلات داخلی

 • آزاد خانزادی " بررسی و مقایسه آستانه‌های رشد اقتصادی در قانون اوکان و وردورن؛ کاربردی از مدل PSTR برای استان‌های ایران"، فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 35، تابستان 98.
 • علی فلاحتی، آزاد خانزادی و کژال یاسمی،" بررسی اثرات سرریز صنعتی شدن بر بیکاری در استان­های ایران"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، سال دهم، شماره اول، بهار 98.
 • محمد شریف کریمی، آزاد خانزادی و مسعود چشم اغیل،" بررسی رابطة بین باروری، مشارکت نیرویکار زنان و رشد اقتصادی (مطالعة تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7"، مجله جامعه شناسی ایران، سال 19، شماره 1، بهار 97.
 • آزاد خانزادی، مریم حیدریان و سارا مرادی، " بررسی اثرات تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری خصوصی در استان های ایران"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، شماره 33، بهار 97.
 • سهراب دل انگیزان، زهرا دهقان شبانی، آزاد خانزادی و سعید ذبیحی دان،" تعیین شاخص­های شهر خلاق و رتبه­بندی کلان­شهرهای ایران بر اساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از مدل تاپسیس اصلاح شده"، فصلنامه اقتصاد شهری، دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 97.
 • سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی و مریم حیدریان، " محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO2 ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل استان­های ایران"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 125، زمستان 97.
 • آزاد خانزادی، مریم حیدریان و سارا مرادی، " تحلیل اثرات تمرکززدایی مالی و پیآمدهای زیست محیطی آن در استان های ایران"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال دوازدهم، شماره 1، بهار 97.
 • Delangizan, S, Dehghan Shabani, Z, Khanzadi, A and Zabihidan, S, (2018) “Analysis of the Effect of Regional Creativity on Regional Economic Growth within New Economic Geographical Models”, Iranian Economic Review, Vol. 22, No.3.
 • آزاد خانزادی، علی فلاحتی و زهرا حیرانی، " بررسی و تحلیل نقش و اثرات توسعه ی گردشگری بر توزیع درآمد در استان های ایران" ، فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، اعلام پذیرش.
 • آزاد خانزادی، محمد شریف کریمی و نعیم شکری، " بررسی امنیت غذایی و برآورد آن با تأکید بر شاخص FSI مطالعه موردی استان کرمانشاه"، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش­های اقتصاد و توسعه کشاورزی، دوره 32، شماره 1، بهار 97.
 • آزاد خانزادی، سارا مرادی و مریم حیدریان، " بررسی رابطه غیرخطی بین شاخص ادراک فساد و نابرابری درآمدی در کشورهای گروه D8؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری پانل  (Panel VAR) "، فصلنامه علمی- پژوهشی اقتصاد کلان، دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 96.
 • سید محمد باقر نجفی، آزاد خانزادی و الهام قادری، " بررسی و تحلیل اثرات بهبود بهره‌وری بر کاهش فقر نسبی در ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مجلس و راهبرد، شماره 92، زمستان 96.
 • آزاد خانزادی، ساجده جلیلیان، مریم حیدریان و سارا مرادی، " بررسی و تحلیل اثرات بهبود کیفیت محیط زیست بر امید به زندگی در ایران (یک رویکرد اقتصادی)"، فصلنامه علمی – پژوهشی علوم و تکنولوژی محیط زیست، اعلام پذیرش.
 • آزاد خانزادی، سمیرا حیدری، علی وفاومند و محمد حسین درخشان، " بررسی و تحلیل اثر تورم بر رابطه بین توسعه مالی و اشتغال در ایران (کاربرد الگوی لجستیک STR (LSTR )" فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، سال 18، تابستان 97.
 • سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی و مریم حیدریان، " اثر تغییر قیمت واقعی سوخت بر بهبود تکنولوژی و تولید گازهای گلخانه­ای در بخش حمل و نقل جاده­ای ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی ، سال دوازدهم، شماره 51، زمستان 95.
 • آزاد خانزادی، شهرام فتاحی و سارا مرادی، " بررسی اثرات هزینه­های بهداشت و درمان بخش عمومی بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، تابستان 96، شماره 18.
 • آزاد خانزادی، سارا مرادی و مریم حیدریان، " بررسی و تحلیل اثرات نامتقارن شوک­های درآمدهای نفتی بر شاخص فلاکت در ایران با روش تصحیح خطای برداری"، فصلنامه علمی- پژوهشی نظریه­های کاربردی اقتصاد، سال سوم، شماره 4، زمستان 95.
 • سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی و مریم حیدریان، " اثرات بازگشتی مستقیم ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل و نقل جاده­ای ایران"، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 6، شماره 21، بهار 1396.
 • شهرام فتاحی، آزاد خانزادی و مریم نفیسی مقدم، " پیش بینی تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه‌سازی MCMC و الگوریتم متروپلیس هستینگ"، فصلنامه علمی- پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 32، زمستان 95.
 • آزاد خانزادی، شهرام فتاحی و سارا مرادی، " بررسی اثرات مخارج بهداشت و درمان دولت بر توسعه انسانی در ایران"، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 25، بهار 95.
 • آزاد خانزادی، مریم حیدریان و سارا مرادی، " بررسی و تحلیل نقش و اثرات درآمدهای مالیاتی بر توزیع درآمد و توسعه انسانی (مطالعه موردی کشور ایران)"، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 43، زمستان 94.
 • سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی و مریم حیدریان،" بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهای گلخانه­ای در بخش حمل و نقل جاده­ای ایران؛ رویکرد حداقل مربعات پایدار (RLS)"، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 43، زمستان 94.
 • آزاد خانزادی و سمیرا حیدری، "برآورد اثرات سرمایه های انسانی، فیزیکی و اجتماعی بر بهره وری کل عوامل تولید (مطالعه ی موردی کشور ایران)"، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 34، پاییز 1393.
 • آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،" تعامل سیاست‌های پولی و چرخه‌های تجاری: مطالعه موردی کشور ایران"، فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان، پاییز 91.
 • مرتضی سامتی، آزاد خانزادی و  مهدی یزدانی، " بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک‌های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت: مطالعه‌ی موردی کشور ایران"، فصلنامه‌ی پول و اقتصاد بانک مرکزی، سال دوم، شماره‌ی 4، تابستان 89.
 • طیبی سید کمیل، مهدی یزدانی و آزاد خانزادی" تراز تجاری ایران و پویایی‌های سازوکار منحنی J در شرایط نااطمینانی"، چاپ شده در فصلنامه‌ی پول و اقتصاد بانک مرکزی، سال دوم، شماره‌ی 3، بهار 1389.
 • آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،" نقش اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی در افزایش بهره‌وری"، فصلنامه پژوهش‌های علوم انسانی نقش جهان دانشگاه اصفهان، سال چهارم شماره 22، بهار 1389.
 • سامتی مرتضی، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،  "اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه‌ی موردی کشور ایران "، فصل‌نامه اقتصاد مقداری، دانشگاه چمران اهواز، دوره‌ی 6، شماره‌ی 4، زمستان 1388.
 • طیبی سید کمیل، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،  "تعامل بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز تحت شرایط بحران مالی و هدف کنترل قیمت‌ها: مطالعه موردی کشور ایران"، فصلنامه توسعه و سرمایه، دانشگاه باهنر کرمان، مهرماه 1388 (اعلام پذیرش).
 • صمدی سعید، آزاد خانزادی و ..." بررسی امکان  جانشینی بین نهاده  انرژی با سرمایه و نیروی کار در بخش فلزات اساسی"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، شماره 89، زمستان 88.


 

3- مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها.

 

 • سهراب دل انگیزان، زهرا دهقان شبانی، آزاد خانزادی و سعید ذبیحی دان،" رتبه بندی کلانشهرهای ایران بر اساس معیارهای شهر خلاق" نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری، کرمانشاه، آبان ماه 96.
 • سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی و سهیلا نظری، " بررسی تأثیر نرخ بهره حقیقی بر رشد اقتصادی با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته"، دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد، دانشگاه تهران، دی ماه 95.
 • آزاد خانزادی و شبنم صادقی نسب، " رشد متوازن اقتصادی در چارچوب آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی استان کردستان"، اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای؛ رویکردها و کاربردها، سنندج، اردیبهشت ماه 96.
 • آزاد خانزادی و نعیم شکری، " توسعه پایدار منطقه ای از کانال امنیت غذایی؛ با تأکید بر امنیت غذایی استان کرمانشاه"، اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای؛ رویکردها و کاربردها، سنندج، اردیبهشت ماه 96.
 • آزاد خانزادی و شبنم صادقی نسب،" اثر شاخص­های کلان اقتصادی بر رشد اقتصادی استان­های منطقه غرب کشور"، اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای؛ رویکردها و کاربردها، سنندج، اردیبهشت ماه 96.
 • آزاد خانزادی، سارا مرادی، مریم حیدریان و ساجده جلیلیان، " جذب سرمایه­گذاری خصوصی از طریق تمرکززدایی مالی در استان­های ایران؛ رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته"، اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای؛ رویکردها و کاربردها، سنندج، اردیبهشت ماه 96.
 • آزاد خانزادی، الهام قادری سیاه­بیدی و سید محمد باقر نجفی، " توزیع برابر فرصت ها و کاهش نابرابری در ایران (ارائه یک تحلیل تطبیقی در مناطق 9 گانه کشور)"، اولین همایش بین­المللی برنامه­ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه­ای؛ رویکردها و کاربردها، سنندج، اردیبهشت ماه 96.
 • آزاد خانزادی، سارا مرادی و مریم حیدریان، " بررسی نقش و اثرات عوامل اقتصادی موثر بر میزان خودکشی در استان های ایران"، دومین همایش ملی نقش رونق اقتصادی در پیشگیری از آسیب­های اجتماعی، همدان، آبان­ماه 95.
 • آزاد خانزادی، " بررسی و تحلیل ابعاد اقتصادی استان لرستان با تأکید بر توسعه بخش تعاون و فرصت­های سرمایه­گذاری استان"،  همایش نقش تعاونی­های غرب کشور در توسعه صادرات با محوریت مبانی اقتصاد مقاومتی، کرمانشاه، مهرماه 95.
 • آزاد خانزادی، علی فلاحتی و زهرا حیرانی، " بهبود توزیع درآمد از کانال توسعه گردشگری (مطالعه موردی کشور ایران)"، همایش بین المللی گردشگری ایران و نمایشگاه صنایع وابسته، مازندران، مهرماه 95.
 • آزاد خانزادی، فرزاد امیری و حامد دست نشان، " بررسی تأثیر ریسک گریزی و تمایل مدیران عالی بر توسعه بازار صادراتی، مورد مطالعه شرکت­های بازرگانی استان لرستان"، دومین همایش بین­المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز، 22 اسفند 94.
 • آزاد خانزادی و سمیرا حیدری، " بررسی و تحلیل نقش و اثرات مقاوم سازی اقتصادی بر آزادسازی اقتصادی، با رویکرد اقتصاد مقاومتی"،  همایش ملی اقتصاد مقاومتی، چالش­ها، واقعیت­ها، راهکارها، دانشگاه رازی کرمانشاه، 15 و 16 اردیبهشت 94.
 • آزاد خانزادی، پریسا مودت و ندا کریمیان، " مدیریت فناوری­های نوآورانه در چارچوب ایجاد و توسعه بازارهای فناوری (با تاکید بر نقش فن­بازارها)" اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت و مهندسی صنایع، 19 اسفند 93.
 • آزاد خانزادی، سمیرا حیدری" مالیات­های محلی در چارچوب دولت­های محلی و نقش آن در رشد اقتصادی (مطالعه موردی استان­های ایران)" ، هشتمین کنفرانس سیاست­های مالی و مالیاتی، دانشگاه تهران، 27 آذر 93.
 • آزاد خانزادی، پریسا مودت " کارآفرینی در حوزه­ی فناوری­های نوآورانه و نقش آن در توسعه اقتصادی  ( با تأکید بر ایجاد فن­بازارها)"، ششمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، 20 شهریورماه 93، قم.
 • آزاد خانزادی، سمیرا حیدری " بررسی تأثیر سرمایه­های انسانی، فیزیکی و اجتماعی بر بهره­وری کل عوامل تولید (مطالعه موردی کشور ایران)"،  دومین کنفرانس ملی ضرورت­های رشد و توسعه پایدار با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه آزاد اراک، 13 و 14 اسفندماه 1392.
 •  آزاد خانزادی " تحلیل سازوکارهای حفاظت از حقوق مالکیت (مطالعه موردی کشور ایران)" همایش هفته­ی پژوهش دانشگاه رازی کرمانشاه، 19 آذرماه 1392.
 • آزاد خانزادی و کامران کسرایی، " نقش و وظایف دولت در شرایط اقتصاد مقاومتی"، ارائه شده در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی، دانشگاه آزاد سنندج، 4 دی‌ماه 1391.
 • طیبی سید کمیل، آزاد خانزادی و ..."بررسی نقش بنگاه­های کوچک و متوسط و بزرگ درسطح اشتغال استان­های ایران برای دوره زمانی(85-1373) " اولین همایش فعالیت اقتصادی سلول بنیادین اشتغال و توسعه کشور ، دانشگاه پیام نور تهران 3و4 دیماه 1387.
 • طیبی سید کمیل، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی، "توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش‌های اقتصادی کشور"، دومین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد، 29 و 30 اردیبهشت‌ماه 1389.
 • طیبی سید کمیل، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی، ، "تراز تجاری ایران و پویایی‌های مکانیسم منحنی J در شرایط نااطمینانی"، بیستمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 28 و 29 اردیبهشت‌ماه 1389.
 • سامتی مرتضی، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی، "بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک‌های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مورد مطالعه کشور ایران)"، بیستمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 28 و 29 اردیبهشت‌ماه 1389.
 • آذربایجانی کریم، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی، "تجارت جهانی و عملکرد بیمه"، همایش بین‌المللی صنعت بیمه، چالش‌ها و راهبردها، 6 و 7 آبان‌ماه 1388.
 • طیبی سید کمیل، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،  "تعامل بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز تحت شرایط بحران مالی و هدف کنترل قیمت‌ها: مطالعه موردی کشور ایران"، بیستمین همایش بانکداری اسلامی، موسسه عالی بانکداری ایران، شهریورماه 1388.
 • طیبی سید کمیل، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،  "قیمت نفت، تورم و نرخ بهره در یک مدل ساختاری برای اقتصاد ایران"، نوزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 29 و 30 اردیبهشت‌ماه 1388.
 • سامتی مرتضی، مهدی یزدانی، آزاد خانزادی، " درآمدهای نفتی، سیاست‌های پولی و شاخص‌های نابرابری: مطالعه موردی کشور ایران"، نوزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 29 و 30 اردیبهشت‌ماه 1388.
 •  سامتی مرتضی و آزاد خانزادی، "ارایه یک تابع تقاضا برای بنزین در ایران"، سخنرانی هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، آذرماه 1386.
 • سامتی مرتضی و آزاد خانزادی، " بررسی سیاست های مالیاتی در یک اقتصاد در حال رشد "، سخنرانی هفته پژوهش دانشگاه اصفهان، آذر ماه 1386.
 • سامتی مرتضی، آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،  " تعامل سیاست‌های پولی و چرخه‌های تجاری: مطالعه موردی کشور ایران"، بیست و یکمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 27 و 28 اردیبهشت‌ماه 1390.
 • طیبی سید کمیل، مهدی یزدانی و آزاد خانزادی ،  " رژیم ارزی مناسب برای یک اقتصاد در حال‌گذار: مطالعه موردی اقتصاد ایران"، بیست و یکمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، 27 و 28 اردیبهشت‌ماه 1390.
 • طیبی سید کمیل، مهدی یزدانی و آزاد خانزادی، " توسعه و تسهیل خدمات بانکی در حوزه‌ی صادرات با تأکید بر تجربیات بین‌المللی"، دومین همایش ملی توسعه‌ی صادرات خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان، 30 آبان 1389.
 •  آزاد خانزادی و مهدی یزدانی،" نقش اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی در افزایش بهره‌وری"، ارائه شده در همایش هفته‌ی پژوهش دانشگاه غیر انتفاعی هشت بهشت اصفهان.

 

Khanzadi Azad and Yazdani Mehdi, "World Trade Organization and Insurance Operation Indicators", International Conference on Quantitative Methods in Money, Banking, Finance and Insurance (ICQMBFI), 19-20 March 2010, IBS Hyderabad, India

Sameti Morteza, khanzadi Azad, "REGIONAL DEVELOPMENT AND MONETARY POLICY ", The 7th APEF International conference on East and West Asia Trade and Economic Relations: Opportunities, Challenges and Outcomes, 03-05 November 2008, University of Isfahan.

Khanzadi Azad, Heidarian Maryam, Moradi Sara and jalilian Sajede, “Analyzing the effects of corruption on income distribution (Case study of selected Asian countries”, The 2nd International Conference on Econometrics methods and Applications, 02-04 February 2016, Islamic Azad University of Sanandaj.

Khanzadi Azad and Heidari Samira, “Analyzing the effects of expansion and deepening of financial markets on the unemployment rate in Iran” The 2nd International Conference on Econometrics methods and Applications, 02-04 February 2016, Islamic Azad University of Sanandaj.

Delangizan Sohrab, Khanzadi Azad and Heidarian Maryam, “ Study and analysis the effects of change in the real price of fossil fuels on macroeconomic variables (The case of Iranian provinces)”, The 2nd International Conference on Econometrics methods and Applications, 02-04 February 2016, Islamic Azad University of Sanandaj.

Khanzadi Azad, Fatahi Shahram and Moradi Sara, “ Analyzing the effects of health and treatment expenditures on human development” The 2nd International Conference on Econometrics methods and Applications, 02-04 February 2016, Islamic Azad University of Sanandaj


4- تالیف کتاب

سهراب دل انگیزان، آزاد خانزادی و مریم حیدریان، "اثرات بازگشتی در اقتصاد انرژی و محیط زیست (با تاکید بر بخش حمل و نقل)"، انتشارات نور علم، چاپ اول 1396

کتبمقالاتهمایش ها