اعضای هیات علمی

فرزاد رستمی

فرزاد رستمی

فرزاد رستمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تعداد جلسات کلاس مجازی

عنوان درس فایل جلسه مجازی
روش تحقیق در علوم سیاسی (الف) جلسه اول، دوم و سوم مجازی
متون انگلیسی تخصصی(1) جلسه اول تا پنجم 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش پژوهش در علوم سیاسی 1 1614253 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سازمان های بین المللی 1614121 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست بین الملل 1614353 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (1) 1614276 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق بین الملل عمومی 1614234 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق بین الملل عمومی 1614234 2 02 1398/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
روش پژوهش در علوم سیاسی 2 1614254 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش پژوهش در علوم سیاسی 2 1614254 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیاست بین الملل 1614117 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون تخصصی سیاسی به زبان انگلیسی (2) 1614277 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با متون انگلیسی (2) 1614210 2 01 1397/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق بین الملل عمومی 1614234 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق درعلوم سیاسی (2) 1614013 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق درعلوم سیاسی (2) 1614013 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیاست بین الملل 1614117 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار مسائل سیاسی روز 1614080 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با متون انگلیسی (2) 1614210 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول علم سیاست 1622016 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
حقوق بین الملل عمومی 1614234 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق درعلوم سیاسی (2) 1614013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2