اعضای هیات علمی

فرزاد ایوانی

فرزاد ایوانی

فرزاد ایوانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

 

 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

16 : 15

18 : 17

شنبه

مشاوره

حسابداری مدیریت

مشاوره

حسابداری مدیریت(فرد)

 

 

 

یکشنبه

مشاوره

مشاوره

مشاوره

مشاوره

 

بهایابی 2(زوج)

 

دوشنبه

مبانی ح مدیریت گ2

مشاوره

مشاوره

مشاوره

بهایابی 2

مدیریت مالی

مبانی ح مدیریت

سه شنبه

مشاوره

مبانی ح مدیریت گ1

مشاوره

مشاوره

 

 

 

چهارشنبه

مشاوره

مشاوره

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بها یابی(2) 1620077 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی حسابداری مدیریت 1620078 3 02 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی حسابداری مدیریت 1620078 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت مالی 1613033 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/10/30 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول حسابداری (2) 1620020 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابداری (2) 1620020 4 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق پیشرفته 1620064 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری (2) 1620020 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 1620026 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1620058 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 21 نتیجه
از 2