اعضای هیات علمی

فرزاد ایوانی

فرزاد ایوانی

فرزاد ایوانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول حسابداری (2) 1620020 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابداری (2) 1620020 4 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق پیشرفته 1620064 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 03 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول حسابداری (2) 1620020 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری صنعتی 1 1620026 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اصول حسابداری (1) 1620019 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری مدیریت 1620043 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تصمیم گیری در مسائل مالی و سرمایه گذاری 1620058 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1