اعضای هیات علمی

قدرت احمدیان

قدرت احمدیان

قدرت احمدیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عنوان درسجهان سوم فایل ها صدا و فیام
جلسه دوم مجازی توسئه نیافتگی  
جلسه سوم مجازی دولت و جامعه مدنی  
     
     
     
     
     

 

عنوان درس نقش ایدیواوژی فایل ها                         صدا و فیلم
جلسه دوم مجازی لیبرالیسم و محافظع کاری  
جلسه سوم مجازی لیبرالیسم و محافظه کاری/documents/443729/0/Edeolojehay_modarn_seyasi.pdf  
     
     
     
     
     

 

عنوان درس مدیریت بحران فایل ها صدا و فیلم
جلسه دوم مجازی الگوی رفتاری در بحران 1  
جلسه دوم مجازی الگویی رفتاری در بحران 2  
جلسه چهارم مجازی تصاعد و تصاعد زدایی در بحران  
     
     
     
     

 

عنوان درس سمینار مسایل روز خاورمیانه فایل عا                                                  صدا و فیلم            
جلسه دوم مجازی مطالعه موردی لیبی  
جلسه سوم مجازی مطالعه موردی الجزایر  
     
     
     
     
     


 

عنوان درس نطریه های روابط فایل ها                    صدا و فیلم                  
جلسه سوم مجازی سازه انگاری  
     
     
     
     
     
     

 

عنوان درس اصول روابط فایل ها             صدا و فیلم               
جلسه دوم مجازی تفکر انتقادی در روابط بین الملل  
جلسه سوم مجازی سازه انگاری در روابط بین الملل  
جلسه چهارم مجازی تفکر سیستمی در روابط بین الملل  
     
     
     
     

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فرهنگ،ملی گرایی و هویت در خاورمیانه و شمال آفریقا 1614339 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های روابط بین الملل، جهانی شدن و منطقه گرایی 1614352 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ارتباطات و سیاست 1614249 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1614018 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تئوریهای روابط بین الملل 1614115 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی توسعه 1614243 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم 1614089 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی 1614208 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه ها و الگوهای پیشرفت و توسعه سیاسی 1614260 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار مسایل روز خاورمیانه و شمال آفریقا 1614345 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و مبانی روابط بین الملل (2) 1614271 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول و مبانی روابط بین الملل (2) 1614271 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینار جهان سوم در سیاست بین الملل 1614120 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت بحرانهای بین المللی 1614141 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های مختلف درروابط بین الملل 1614088 3 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نقش ایدئولوژی در سیاست بین الملل 1614125 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های روابط بین الملل، جهانی شدن و منطقه گرایی 1614352 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ارتباطات و سیاست 1614240 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول و مبانی روابط بین الملل (1) 1614018 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ روابط بین الملل (2) 1614273 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3