اعضای هیات علمی

غلامرضا حیدری

غلامرضا حیدری

غلامرضا حیدری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پست الکترونیکی:gh.heidari@razi.ac.ir

 

کتبمقالاتنام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ علم 1616072 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار تحقیق 1616127 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی 1616124 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1616141 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون تخصصی انگلیسی (3) 1616213 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با مطبوعات و رسانه ها 1616087 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی اوقات فراغت و مطالعه 1616119 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق 1616126 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اطلاعات و دانش برای توسعه 1616215 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ علم 1616072 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار تحقیق 1616127 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی علم اطلاعات و دانش شناسی 1616124 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مقدمه ای بر علم اطلاعات و دانش شناسی 1616141 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیستم های اطلاعات مدیریت(مقدماتی) 1616204 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
صنعت چاپ و نشر 1616206 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی آرشیو 1616150 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با مدیریت دانش 1616105 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کتابخانه های عمومی و توسعه فرهنگی 1616120 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1