اعضای هیات علمی

هاشم جبرائیلی

هاشم جبرائیلی

هاشم جبرائیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فلسفه علم روانشناسی 1624100 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
آزمون های روانشناختی 1 1624119 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
آزمون های روانشناختی 1 1624119 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
بهداشت روانی 1624122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی سلامت 1624123 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روان شناسی شخصیت پیشرفته 1624200 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های شخصیت 1624059 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی شخصیت 1624097 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی شخصیت 1624097 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمون های روانشناختی 2 1624120 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آزمون های روانشناختی 2 1624120 2 02 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی رشدپیشرفته 1624066 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت استرس 1624136 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت استرس 1624136 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تحولی2 1624094 2 01 1398/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روانشناسی تحولی2 1624094 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون های روانشناختی 1 1624119 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آزمون های روانشناختی 1 1624119 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهداشت روانی 1624122 2 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بهداشت روانی 1624122 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2