اعضای هیات علمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
عنوان درس طرح درس فایلها
روش تحقیق کیفی_ ارشد Q.R.M

1_Qul_Qun_Research

Laclau_and_Mouffe_Book_2

نظریه فرهنگی ۲_ ارشد

Cul.Theories

1_Postmodern_Condition-Lyotard.pdf

2- لیوتار 1: فابل صوتی

3- Consumer Society -Baudrillard

4- Simulation_Baudrillard_Book

نظریه جامعه شناسی ۲ _ کارشناسی

Theories of Sociology

1_Max Weber_Book

Theories of Sociology _ 2

3-فایل صوتی پارسونز 1

4- Social Action: Parsons(Book)

 

مبانی جامعه شناسی ۲_ کارشناسی

The Basics of Sociology

۱_مقاله_ذهنیت نسلی

2_مقاله_زندگی روزمره ‌

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش تحقیق کیفی 1622077 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 2 1622009 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 2 1622032 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه‌های فرهنگی (2) 1622105 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه‌های فرهنگی (2) 1622105 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2