اعضای هیات علمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه (1400-1399)

روز/ساعت

 12 -10

16 - 14

18 -16

شنبه

 

میانی جامعه شناسی1

میانی جامعهشناسی1 (گردشی، فرد)

مشاوره دانشجویی

یکشنبه

 

نظریه جامعهشناسی1

جامعهشناسی فرهنگ (ارشد)

دوشنبه

ساعت فرهنگ

مشاوره دانشجویی(فرد)

نظریه فرهنگی1(ارشد)

نظریه فرهنگی 1(گردشی، فرد)

روش تحقیق نظری (گردشی، زوج)

سه شنبه

روش تحقیق عملی

روش تحقیق نظری (ث)

 

چهارشنبه

مشاوره پایاننامه ارشد (زوج)

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1399 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق کیفی 1622077 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 2 1622009 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 2 1622032 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه‌های فرهنگی (2) 1622105 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2