اعضای هیات علمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی

جلیل کریمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه، نیمسال دوم (1400-1399)

روز/ساعت

 12 -10

16 - 14

18 -16

شنبه

 

روش تحقیق کیفی (ارشد)

 

یکشنبه

نظریه فرهنگی2 (ارشد)

 

نظریه جامعه شناسی 2 (گ)

دوشنبه

 

مبانی جامعه شناسی 2

مبانی جامعه شناسی 2 (گ)

سه شنبه

نظریه جامعه شناسی2

 

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1399 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق کیفی 1622077 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 2 1622009 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 2 1622032 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه‌های فرهنگی (2) 1622105 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 03 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی 1 1622031 2 01 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های فرهنگی 1 1622085 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی فرهنگ (تغییرات فرهنگی ومسائل فرهنگی) 1622074 2 01 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2