اعضای هیات علمی

جمال فتح الهی

جمال فتح الهی

جمال فتح الهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتنام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد نهادگرای 2 1612326 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/26 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینارتوسعه اقتصادی 1612222 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
برنامه ریزی اقتصادی 1612084 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
برنامه ریزی اقتصادی 1612084 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد ایران 1612035 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد توسعه 1612033 3 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
برنامه ریزی اقتصادی 1612084 3 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد ایران 1612035 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اقتصاد توسعه 1612033 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1