اعضای هیات علمی

خدامراد مومنی

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 01 هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی کودکان استثنایی 1624067 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1624129 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 1 1624129 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش های پژوهش 1624190 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کاربرد نظریه های تحولی 1624188 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی تحولی1 1624093 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تحولی1 1624093 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اختلالات یادگیری 1624198 2 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی رشد با تاکید بر کودکان استثنایی 1624088 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 1624130 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی کودکان با نیازهای ویژه 2 1624130 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشهای تحقیق در روانشناسی 1624058 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روانشناسی کودکان استثنایی 1624067 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق 1624169 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در علوم رفتاری 1624148 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در روانشناسی 1624184 3 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3