اعضای هیات علمی

کیومرث سهیلی

کیومرث سهیلی

کیومرث سهیلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

فایل های مربوط به آموزش مجازی دروس نیمسال دوم 99-1398

دریافت فایل پاورپوینت فصل دهم کتاب اقتصاد کلان تیمور رحمانی جلد دوم

دریافت فایل پاورپوینت فصل نهم کتاب اقتصاد کلان تیمور رحمانی جلد دوم

دریافت فایل پاورپوینت فصل هشتم کتاب اقتصاد کلان تیمور رحمانی جلد دوم

دریافت فایل پاورپوینت فصل هفتم کتاب اقتصاد کلان تیمور رحمانی جلد اول

دریافت فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب پول، ارز و بانکداری یوسف فرجی

دریافت فایل پاورپوینت فصل سوم کتاب پول، ارز و بانکداری یوسف فرجی

دریافت فایل پاورپوینت فصل دوم کتاب پول، ارز و بانکداری یوسف فرجی

دریافت فایل پاورپوینت فصل اول کتاب پول، ارز و بانکداری یوسف فرجی

دریافت فایل جلسه اول سمینار اقتصاد پولی قسمت اول فصل دوازدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه دوم سمینار اقتصاد پولی قسمت دوم فصل دوازدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه سوم سمینار اقتصاد پولی قسمت سوم فصل دوازدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه چهارم سمینار اقتصاد پولی قسمت چهارم فصل دوازدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه پنجم سمینار اقتصاد پولی قسمت اول فصل سیزدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه ششم سمینار اقتصاد پولی قسمت دوم فصل سیزدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه هفتم سمینار اقتصاد پولی قسمت سوم فصل سیزدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه هشتم سمینار اقتصاد پولی قسمت اول فصل چهاردهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه نهم سمینار اقتصاد پولی قسمت دوم فصل چهاردهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه دهم سمینار اقتصاد پولی قسمت سوم فصل چهاردهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه یازدهم سمینار اقتصاد پولی قسمت اول فصل پانزدهم کتاب هریس

دریافت فایل جلسه دوازدهم سمینار اقتصاد پولی قسمت دوم فصل پانزدهم کتاب هریس

لینک فایل صوتی جلسه پنجم مجازی اقتصاد کلان 3 در ال ام اس:

https://drive.google.com/open?id=1mszlhR5nO38p31m59FCBH2IrHGgOrnI5

 
عنوان و شماره درس منبع درس و طرح درس فایل های جلسات درس
نظریه های پولی پیشرفته 2 دوره دکتری

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

سمینار اقتصاد پولی دوره دکتری

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

اقتصاد کلان 3

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

اقتصاد کلان 2

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

پول و بانکداری

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

پول و بانکداری

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

پول و بانکداری

منبع درس 

طرح درس

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

دریافت فایل جلسه اول-  قسمت اول فصل هفتم کتاب هریس

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصادپولی 1612067 3 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد کلان (2) 1612239 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادکلان 1612062 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادکلان 1612062 4 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های پولی پیشرفته 1 1612217 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد کلان (2) 1612239 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (3) 1612241 3 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد مدیریت 1612018 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1398 طرح درس
پول و بانکداری 1612258 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پول و بانکداری 1612016 3 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پول و بانکداری 1612258 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سمیناراقتصادپولی 1612216 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه های پولی پیشرفته 2 1612218 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد انرژی 1612167 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادپولی 1612067 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (2) 1612239 3 02 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست 1612263 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های پولی پیشرفته 1 1612217 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادپولی 1612067 3 01 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادکلان 1612062 4 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2