اعضای هیات علمی

محمدسجاد صیدی

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 04 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی (1) در مشاوره 1618026 2 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه تحقیقاتی در مشاوره 1618187 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
مشاوره در سازمان ها 1618162 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مشاوره در سازمان ها 1618162 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه ها وروشهای مشاوره شغلی 1618017 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی راهنمایی و مشاوره 1618136 2 01 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تهیه و کاربرد آزمونهای روانی در مشاوره شغلی 1618089 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی(1) 1618154 2 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی(1) 1618154 2 02 هفته های فرد چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه ها وروشهای مشاوره خانواده 1618083 3 01 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه ها وفنون راهنمایی و مشاوره شغلی 1618163 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه ها وفنون راهنمایی و مشاوره شغلی 1618163 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی راهنمایی و مشاوره 1618136 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
پروژه تحقیقاتی در مشاوره 1618007 3 04 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تمرین عملی راهنمایی و مشاوره 2(فعالیتهای مشاوره ای) 1618070 2 04 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارورزی در مشاوره شغلی 1618127 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 03 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه ها وروشهای مشاوره خانواده 1618083 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2