اعضای هیات علمی

سیدمحسن حجت خواه

سیدمحسن حجت خواه

سیدمحسن حجت خواه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
 جزوه_نظریه_های_مشاوره_و_روان_درمانی /documents/443934/0/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87_%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
خلاصه نظریه های مشاوره و روان درمانی جرالد کوری /documents/443934/0/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%7B%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C%7D
خلاصه نظریه های رواندرمانی جیمز پروچاسکاونورکراس /documents/443934/0/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%88%20%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3
درمانهای روانکاوی زیگموند فروید(روان تحلیلگری) /documents/443934/0/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%28%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C%29
درمانهای آدلری(نظریه روانشناسی فردنگرآلفردآدلر) /documents/443934/0/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%B1%DB%8C%28%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A2%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A2%D8%AF%D9%84%D8%B1%29
گشتالت درمانی ، نظریه فرتیز پرلز /documents/443934/0/%DA%AF%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%B2%20%D9%BE%D8%B1%D9%84%D8%B2
درمانهای حساس نسبت به جنسیت و فرهنگ /documents/443934/0/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%20%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
درمان فردمدارکارل راجرز( client center therapy) /documents/443934/0/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%D8%AF%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84%20%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%B2%28%20%20client%20center%20therapy%20%29
معنا  درمانی گروهی(group logotherapy) /documents/443934/0/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%20%20%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%28group%20logotherapy%29
درمانهای وجودی رولومی (existential therapy) /documents/443934/0/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%20%28existential%20therapy%29
درمان های وجودی(existetial therapy) /documents/443934/0/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C%28existetial%20therapy%29
حلیل رفتار متقابل،نظریه اریک برن(Transactional analysis.T.A) /documents/443934/0/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%8C%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%28transactional%20analysis.T.A%29
مقایسه نظریه های مشاوره ورواندرمانی /documents/443934/0/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.ppsx

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1618161 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روان شناسی شخصیت 1618135 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی (2) در مشاوره 1618118 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار مسائل خانواده وازدواج 1618086 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار مسائل راهنمایی ومشاوره شغلی 1618091 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی در مشاوره خانواده وازدواج 1618087 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی در مشاوره شغلی 1618127 3 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 02 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی (1) در مشاوره 1618026 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه تحقیقاتی در مشاوره 1618187 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی 1618075 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی 1618075 3 02 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه ها وروشهای مشاوره گروهی 1618075 3 03 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روان شناسی شخصیت 1618135 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روان شناسی شخصیت 1618135 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 02 هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارورزی در مشاوره خانواده وازدواج 1618087 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 03 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 41 نتیجه
از 3