اعضای هیات علمی

نادر نادری

نادر نادری

نادر نادری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش تحقیق در کارآفرینی 1613031 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30 ) 1399/10/24 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق در کار آفرینی سازمانی 1613068 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30 ) 1399/10/24 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق در کار آفرینی گردشگری 1613067 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30 ) 1399/10/24 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
سمینار در کارآفرینی : مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران 1613058 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30 ) 1399/11/02 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت تحول، نوآوری و تکنولوژی سازمانی 1613064 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30 ) 1399/10/22 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1613025 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30 ) 1399/10/27 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 1613113 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30 ) 1399/11/02 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی فلسفی تئوری های مدیریت 1613044 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1613025 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت منابع انسانی پیشرفته 1613115 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق 1613104 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق پیشرفته 1613117 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در کارآفرینی 1613031 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در کار آفرینی سازمانی 1613068 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در کار آفرینی گردشگری 1613067 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در کارآفرینی 1613001 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارورزی 1613133 2 01 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متدلوژی و روش های تحقیق پیشرفته در کارآفرینی 1613061 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته 1613025 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق 1613104 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2