اعضای هیات علمی

مرتضی سحاب خدامرادی

مرتضی سحاب خدامرادی

مرتضی سحاب خدامرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09396991573
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 تحقیق و

مطالعه

 تحقیق و مطالعه

راهنمایی  دانشجویان ارشد

راهنمایی  دانشجویان ارشد

تحقیق و مطالعه

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد

 مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد

تحقیق و مطالعه

 

یکشنبه

 تحقیق و

مطالعه

 تحقیق و مطالعه

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

 تحقیق و مطالعه

 تحقیق و مطالعه

تحقیق و مطالعه

 

دوشنبه

راهنمایی

 دانشجویان

کارشناسی

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

جلسات اداری

جلسات اداری

 جلسات اداری

تحقیق و مطالعه

تحقیق و مطالعه

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد

مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد

سه شنبه

تحقیق و

مطالعه

تحقیق و مطالعه

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

 زبان خارجی3

 زبان خارجی3

تحقیق و مطالعه

جهانی شدن و بحران های مالی

چهارشنبه

تحقیق و

مطالعه

تحقیق و مطالعه

 راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

 راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

 راهنمایی  دانشجویان کارشناسی

تحقیق و مطالعه

 تحقیق و مطالعه

تحقیق و مطالعه

 جهانی شدن و بحران های مالی

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دروس نیم سال دوم 99-98

 

شماره درس

 

         
زبان انگلیسی تخصصی ۱۶۱۲۰۴۷

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

زبان خارجی ۲ ۱۶۱۲۰۲۰

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

مدیریت مالی۱ ۱۶۱۲۰۳۰

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

مالیه بین الملل ۱۶۱۲۲۶۱

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

مالیه بین الملل ۱۶۱۲۰۲۳

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

مدیریت مالی ۱۶۱۲۲۸۷

 جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

   

 

         
   

 

         
   

 

         

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جهانی شدن و بحران های مالی 1612289 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
جهانی شدن و بحران های مالی 1612289 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان خارجی3 1612021 3 01 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مالیه بین الملل 1612023 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی فلسفی و روش شناسی اقتصاد 1612246 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت مالی1 1612030 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان انگلیسی تخصصی 1612047 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان انگلیسی تخصصی 1612047 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان خارجی 2 1612020 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان خارجی3 1612021 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیه بین الملل 1612023 3 01 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/26 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیه بین الملل 1612261 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیه بین الملل 1612261 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت مالی1 1612030 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت مالی 1612287 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت مالی 1612287 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصادمالی 1612203 3 02 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در اقتصاد 1612266 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق در اقتصاد 1612266 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجی 2 1612020 2 01 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2