مدیریت

رییس دانشکده

تلفن:

۳۸۳۶۳۶۲۷

آدرس ایمیل:

a.zare@razi.ac.ir

معرفی  ریاست دانشکده:

 

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی،
عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و  دانش شناسی، دانشگاه رازی

مرتبه علمی: استادیار

روسای پیشین دانشکده

سهراب دل انگیزان
از سال98 تا 1400
صفحه اساتید
دکتر فرهاد دانش نیا
از سال94 تا 98
صفحه اساتید
دکتر خدامراد مومنی
از سال90 تا 94
صفحه اساتید
دکتر مسعود اخوان کاظمی
از سال86 تا 90
صفحه اساتید

معرفی ریاست دانشکده

پیام ریاست دانشکده