مدیریت

رییس دانشکده

تلفن:

۳۸۳۶۳۶۲۷

آدرس ایمیل:

معرفی  ریاست دانشکده:

 

دکترای علوم سیاسی
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

مرتبه علمی: استاد تمام

صفحه استاد

روسای پیشین دانشکده

امین زارع
از سال 1400 تا 1401
صفحه اساتید
سهراب دل انگیزان
از سال98 تا 1400
صفحه اساتید
دکتر فرهاد دانش نیا
از سال94 تا 98
صفحه اساتید
دکتر خدامراد مومنی
از سال90 تا 94
صفحه اساتید
دکتر مسعود اخوان کاظمی
از سال86 تا 90
صفحه اساتید

معرفی ریاست دانشکده

پیام ریاست دانشکده