اخبار و انتصابات

شماره تماس های ضروری دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی
شماره تماس های ضروری دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی

شماره تماس های ضروری دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی

تشریح ماموریت‌های دانشگاه کارآفرین در گفتگو با دکتر دل‌انگیزان
تشریح ماموریت‌های دانشگاه کارآفرین در گفتگو با دکتر دل‌انگیزان

اطلاعیه شیوه شرکت دانشجویان نوورود در کلاس‌های مجازی سامانه LMS
اطلاعیه شیوه شرکت دانشجویان نوورود در کلاس‌های مجازی سامانه LMS

اطلاعیه شیوه شرکت دانشجویان نوورود در کلاس‌های مجازی سامانه   LMS

خبر ویژه

دستاوردهای پژوهشی

همایش ها و کارگاه ها

پایان نامه ها